Công ty Cổ phần XNK Thuốc lá Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, được hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản tại Ngân hàng riêng đảm bảo hoạt động của Công ty. Công ty có giây phép theo đăng ký kinh doanh và có các giấy phép cho việc kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá ngoại.

Screen Shot 2016-08-19 at 9.56.09 AM

Hội đồng quản trị của Công ty:
– Theo dõi, kiểm tra các hoạt động của của Công ty;
– Quyết định các vấn đề về chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty nhưng không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của các cổ đông góp vốn đầu tư đã được ghi nhận trong Hợp đồng;
Giám đốc Công ty:
– Điều hành chung các hoạt động của Công ty;
– Ký kết các văn bản, tài liệu hành chính, tài chính và hợp đồng, văn bản giao dịch với các đối tác của Công ty;
– Chủ trì xây dựng và trình hội đồng quản trị thông qua các phương án kinh doanh và phát triển thị trường của Công ty theo tháng, quý, năm ;
– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng kinh doanh của Công ty.